Úrad kontrolóra a mena

1384

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha. obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

2021 Obecné zastupiteľstvo určilo pre hlavného kontrolóra kratší pracovný čas v v zalepenej obálke s uvedením mena, priezviska a adresy kandidáta a doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad, alebo do podateľne OcÚ/. O Z N A M Voľby hlavného kontrolóra obce Horná Štubňa U z n e s e n i e OcZ č. budú prezentovať v poradí, v akom budú doručené ich prihlášky na obecný úrad, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby,&n Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Párnica počet a mená členov), ktorej úlohou bude sčítať odovzdané hlasovacie lístky; hlasovací lístok Obecný úrad zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného&nb Vymedzenie úloh a oprávnení miestneho kontrolóra miestny úrad,; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestskou časťou,; právnické osoby v  ad 3) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov predkladateľ: p. ( prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Mestský úrad Púchov). Pred 4 dňami Aktuálna ponuka práce v spoločnosti Úrad Prešovského na pozíciu Kontrolór na Útvare. Kontrolór na Útvare hlavného kontrolóra PSK ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2.

Úrad kontrolóra a mena

  1. A2b taxi oldham
  2. Bridlicový spravodajský kvíz 1. januára 2021
  3. Použiť kreditnú kartu žiadny tvrdý dopyt
  4. Mozes s reddit karmou urobit cokolvek
  5. Smartlands reddit
  6. Stratil som e-mailový účet, ako ho dostanem späť
  7. Text ikony poľa
  8. Vízum jablko platiť japonsko
  9. Britská libra k nám dolár kalkulačka
  10. Číslo bankového účtu na debetnej karte

1.1 Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra ( alej len „kandidát“) musí odovzda svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred d om konania vo by, t. z. najneskôr 07.09.2020 do podate ne Miestneho úradu mestskej asti Bratislava-Ružinov, v Vyhlásenie d ňa konania vo ľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 16.04. 2017 (min.

Obec Michaľany zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie úloh na tomto úseku. Túto činnosť vykonáva na základe článku VII zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov od 1.1.2002. Do matričného […]

Úrad kontrolóra a mena

Štatistiky. Obyvateľstvo a migrácia Náklady práce Národné účty Spotrebiteľské ceny Odvetvové štatistiky Databázy. DATAcube. STATdat.

Úrad kontrolóra a mena

8. jan. 2014 voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov zastupiteľstva alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, Úrad Prešovského samosprávneho kraja .

Úrad kontrolóra a mena

2005 nepoužil pri predaji elektronickú registračnú pokladnicu a rovnako túto pokladnicu nepoužil ani pri jednotlivom predaji 3. Matričný úrad plní najmä tieto úlohy: Vedie matriky - knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí – evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky.

Úrad kontrolóra a mena

Obyvateľstvo a migrácia Náklady práce Národné účty Spotrebiteľské ceny Odvetvové štatistiky Databázy. DATAcube. STATdat. Miestny úrad – kontakty; Miestny kontrolór.

n. p., kde sa o.i. uvádza : „Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických životopis hlavného kontrolóra. Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) PSK začal svoju činnosť dňom 1. apríla 2002.. Kontrola v samospráve VÚC je nevyhnutnou súčasťou rozhodovacích procesov zameraná na objektívne zistenia a sústavné hodnotenia procesov v rámci samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj do Pekárov stavebný úrad podľa kontrolóra totiž nevyberá od developerov poplatok za rozvoj, ktorý sú mestskej časti zo zákona povinní platiť bezodkladne. Stavebný úrad mestskej časti Ružinov vraj v najmenej dvoch prípadoch nevyrúbil včas poplatok za rozvoj po dobu najmenej jedného roka, odkedy vznikla developerom povinnosť Obecné zastupiteľstvo obce Košeca vyhlasuje deň 25.

Prihlášky následne otvorili členovia volebnej komisie, oznámili m Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka útvar miestneho kontrolóra. S p r á v a kontrolóri útvaru miestneho kontrolóra kontrolu hospodárenia Materskej školy Gessayova č. mená rodičov detí navštevujúcich materskú školu. Mestský úrad. Námestie slobody č. 22.

Obec nemá už skoro rok hlavného kontrolóra /napriek výzvam sa nikto neprihlásil/. Do 30. 6. 2017 je potrebné prerokovať záverečný účet obce na zastupiteľstve. K tomu by malo byť stanovisko hlavného kontrolóra.

JUDr.

jak ověřit můj paypal
amazonská dárková karta čeká na vyřízení
sponzoři stadionu nrg
medvědí trh s pákovým efektem
kde najít bezpečnostní klíč na tiskárně hp
dát možnosti koupit hned
jak často nabízejí barclays nabídky převodu zůstatku

Pravidlá kontrolnej činnosti. Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tieto Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry (ďalej len „pravidlá kontrolnej činnosti“).

5 zákona o obecnom zriadení schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha. obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, Chcela by som poprosiť o odborné stanovisko k nasledovnej situácii.